หน่วยบริการปฐมภูมิ (รพ.สต.ติดดาวฯ)

 

หัวข้อ ไฟล์ วันที่อัปโหลด
แบบป้าย PCC 11/10/2561
คู่มือการจัดทำป้าย และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ PCC 11/10/2561
คู่มือแนวทางการดำเนินงาน PCC 11/10/2561
อบรม : การพยาบาลในชุมชน 13-14 มี.ค. 2561    
     - การจัดบริการพยาบาลในคลินิกหมอครอบครัว 16/03/2561
     - มาตรฐานบริการพยาบาลในชุมชน ข้อ1-5 16/03/2561
     - มาตรฐานบริการพยาบาลในชุมชน ข้อ 6-11 16/03/2561
เอกสาร รพสต ติดดาว 2561    
     นโยบายและการดำเนินงาน    
        - คู่มือการประเมิน รพ.สต.ติดดาว 2561 26/12/2560
        - ทิศทางการขับเคลื่อน ติดดาวเขตฯ 12 26/12/2560
        - ปฐมภูมิ มอบนโยบาย 26/12/2560
        - รพ.สต ติดดาว 26/12/2560
     สูตร Excel สรุปคะแนน 26/12/2560
     หมวด 1    
        - การจัดการอาคาร สถานที่ GREEN & CLEAN 8-12-60 26/12/2560
        - บริหาร 26/12/2560
     หมวด 2    
        - ติดดาว เขต 12 ปี 2561 26/12/2560
     หมวด 3    
        - การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 26/12/2560
     หมวด 4    
        - แพทย์แผนไทย ครู ก 2561    
               แบบการให้คะแนน แพทย์แผนไทย 26/12/2560
               บริการแพทย์แผนไทย 2561 26/12/2560
               OPD+NCD+แผนไทย ภาคผนวก 26/12/2560
               การลงข้อมูล Electronic file ภาคผนวก 26/12/2560
               เอกสารเพิ่มเติมให้ครู ข 26/12/2560
        - ติดดาว 4-2561    
               การจัดระบบบริการครอบคลุมทุกประเภท 26/12/2560
               ภาคผนวก 26/12/2560
        - IC รพ.สต.ติดดาว 2561 26/12/2560
        - IT 26/12/2560
        - LAB 26/12/2560
        - ระบบยา stashospRxEdit 26/12/2560
     หมวด 5    
        - ผลลัพธ์ 26/12/2560
คู่มือติดดาวปี 2561 26/12/2560
อบรม IC วันที่ 25-26 ธันวาคม 2560    
     - การทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม 25/12/2560
     - รพ.สต.ติดดาว 2561 25/12/2560
     - สสจ.ยะลา 25/12/2560