MCH BOARD

 

หัวข้อ ไฟล์ วันที่อัปโหลด
สรุปการประชุม คณะกรรมการ MCH Board ระดับจังหวัด ครั้งที่ 5 ปี 2562 วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 08/09/2562
การประชุมคณะกรรมการ MCH Board ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 8 ธันวาคม 2560    
       - วาระการประชุม 07/12/2560
       - สรุปวาระการประชุม MCH board ครั้งที่ 3 07/12/2560
       - เรื่องรับรองรายงานการประชุม MCH Board ครั้งที่ 3/2560 07/12/2560
       - แนวทางการแก้ปัญหาโลหิตจาง /โฟลิก 07/12/2560
       - Check list PPH 4 ธ.ค. 2560 07/12/2560
       - นโยบายมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต 07/12/2560
       - งานนำเสนอ Service planเขต 12 สาขาสูติ 07/12/2560
       - แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก จังหวัดยะลา 07/12/2560
       - kpi template ANC คุณภาพ 07/12/2560
       - ตัวชี้วัด 07/12/2560
รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2560 (วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559) 21/04/2560