แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ITA)

 

หัวข้อ ไฟล์ วันที่อัปโหลด
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 21/06/2562
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 21/06/2562
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 21/06/2562
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 21/06/2562
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 21/06/2562
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 21/06/2562
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ 20/06/2562
มาตรการป้องกันการรับสินบน 20/06/2562
การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 19/06/2562
มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 19/06/2562
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 19/06/2562
แนวปฏิบัติการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต 19/06/2562
มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 19/06/2562
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 18/06/2562
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 18/06/2562
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 18/06/2562
คำสั่งจ.ยะลา 4760/2561 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลางและนายเภอ ลงวันที่ 1 ต.ค 61 09/04/2562
EB10 แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ปีงบประมาณ 2562 28/03/2562
EB11 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 27/03/2562
EB12 ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ปีงบประมาณ 2562 27/03/2562
ประเมินความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 13/12/2561
เรื่องสรุปผลการดำเนินงานเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของสำนักงานฯ 13/11/2561
รายงานผลการประชุมปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 17/07/2561
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของสนง.ยะลา 17/07/2561
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 17/07/2561
แผนปฏิบัติการการปเองกันและปราบปรามการทุจริตฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 12/07/2561
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 12/07/2561
คู่มือตรวจประเมินหลักฐาน MOPH ITA 2561 03/07/2561
สมาชิกEB11ร่วมเดินรณรงค์ 25/06/2561
ขออนุญาตจัดตั้งกลุ่ม และระเบียบ วัตถุประสงค์ของกลุ่ม EB 11 SSJYA 25/06/2561
คำสั่ง เรื่องการจัดโครงสร้างและภารกิจของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 30/05/2561
คณะทำงาน ITA คณะที่ 3.6 (EB11) 21/05/2561
สารบรรณมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยา ตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 13/03/2561
มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยา ตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 13/03/2561
แบบรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน) 07/03/2561
แบบสำรวจ EBIT ปี 61 (KPI 60) 25/12/2560
PowerPoint ผู้ตรวจประเมิน ITA 61 (27-28 พ.ย. 60) 25/12/2560
ปฏิทินการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ 01/12/2560
แบบสำรวจ EBIT ปี 61 (KPI 79) สสอ.,รพ. 01/12/2560
คู่มือแนวทางการตอบแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ปี 2561 01/12/2560
สรุปเรื่องร้องเรียนปี 2560 (1 ตค. 2559-20 กย. 2560) 11/10/2560
คู่มือ/เอกสารการประเมิน ITA ปี 2561 (สสอ., รพช.) 09/10/2560
สรุปเรื่องร้องเรียน พ.ศ.2560 14/06/2560
มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ประจำปีงบ 2560 24/03/2560
ภาพแสดงเจตจำนงของผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 25/01/2560
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของ สสจ.ยะลา 23/01/2560
แบบเก็บข้อมูล Internal และ External ปี 2560  12/01/2560
ไฟล์นำเสนอประชุมประเมินความโปร่งใส ITA วันที่ 11 มกราคม 2560 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเมืองยะลา  12/01/2560
เอกสารบรรยายหาดใหญ่ITA (28-29 ธ.ค. 59)  11/01/2560
คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร  06/01/2560
ประชาสัมพันธ์ "แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ" 19/12/2559